top of page

মহাকালভৈরবাষ্টকম্

Updated: Jun 25, 2020মহাকালভৈরবাষ্টকম্


যং য়ং য়ং যক্ষরূপং দশদিশিবিদিতং ভুমিকম্পায়মানং

সং সং সংহারমূর্তিং শিরমুকুটজটা শেখরংচন্দ্রবিম্বমম্ ।

দং দং দং দীর্ঘকায়ং বিক্রিতনক মুকং চোর্ধ্বরোমং করালং

পং পং পং পাপনাশং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ।। ১ ।।


রং রং রং রক্তবর্ণংকটিকটিততনুং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাকরালং

ঘং ঘং ঘং ঘোষ ঘোষং ঘ ঘ ঘ ঘ ঘটিতং ঘর্ঝরং ঘোরনাদম্ ।

কং কং কং কালপাশং দ্রুক্ দ্রুক্ হটিতং জ্বালিতং কামদাহং

তং তং তং দিব্যদেহং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ।। ২ ।।


লং লং লং লং বদন্তং ল ল ল ল ললিতং দীর্ঘ জিহ্বা করালং

ধূং ধূং ধূং ধূম্রবর্ণং স্ফুটংবিকটমুখং ভাস্করং ভীমরূপম্ ।

রুং রুং রুং রুণ্ডমালং রবিতমনিয়তং তাম্রনেত্রং করালম্

নং নং নং নগ্নভূষং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ।। ৩ ।।


বং বং বং বায়ুবেগং নতজনসদঘং ব্রহ্মসারং পরন্তং

খং খং খং খড্গহস্তং ত্রিভুবনবিলয়ং ভাস্করং ভীমরূপম্ ।

চং চং চং চলিত্বাঽচল চল চলিতা চালিতং ভূমিচক্রং

মং মং মং মায়ি রূপং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ।। ৪ ।।


শং শং শং শঙ্খহস্তং শশিকরধবলং মোক্ষ সম্পূর্ণ তেজং

মং মং মং মহান্তং কুলমকুলকুলং মন্ত্রগুপ্তং সুনিত্যম্ ।

যং যং যং ভূতনাথং কিলিকিলিকিলিতং বালকেলিপ্রদহানং

আং আং আং আন্তরিক্ষং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ।। ৫ ।।


খং খং খং খড্গভেদং বিষমমৃতময়ং কালকালং করালং

ক্ষং ক্ষং ক্ষং ক্ষিপ্রবেগং দহদহদহনং তপ্তসন্দীপ্যমানম্ ।

হৌং হৌং হৌংকারনাদং প্রকটিতগহনং গর্জিতৈর্ভূমিকম্পং

বং বং বং বাললীলং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ।। ৬ ।।


সং সং সং সিদ্ধিযোগং সকলগুণমখং দেবদেবং প্রসন্নং

পং পং পং পদ্মনাভং হরিহরময়নং চন্দ্রসূর্যাগ্নি নেত্রম্ ।

ঐং ঐং ঐং ঐশ্বর্যনাথং সততভয়হরং পূর্বদেবস্বরূপং

রৌং রৌং রৌং রৌদ্ররূপং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ।। ৭ ।।


হং হং হং হংসযানং হসিতকলহকং মুক্তযোগাট্টহাসং

ধং ধং ধং নেত্ররূপং শিরমুকুটজটাবন্ধবন্ধাগ্রহস্তম্ ।

তং তং তং তংকানাদং ত্রিদশলটলটং কামগর্বাপহারং

ভ্রুং ভ্রুং ভ্রুং ভূতনাথং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ।। ৮ ।।

Comments


Be Inspired
bottom of page